top of page
Mera Islah (Suni Mera) ve Amenajman Projeleri

Mera Islah (Suni Mera) ve Amenajman Projeleri

Mera, yaylak ve kışlakların kiralanmalarında uyulması gereken esas ve usuller şunlardır.

a) Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis yada terk edilen yerler, Devletin hüküm ve tasarrufunda veya hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüd sonucu mera,yaylak ve kışlak olarak yararlanabileceği anlaşılan yerler, mera,yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerlerden çalışmalar sonucu ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlak alanları, öncelikle:

  • En yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kuruluşlara,

  • Bakanlıkça açılan hayvancılık kurslarına katılarak başarılı olan çiftçiler başta olmak üzere, çiftçilere veya bu amaçla kurulan ortaklıklara veya diğer talep sahiplerine,

  • Talep olmadığı taktirde, hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak amacı ile projeleri kredi kuruluşlarınca onaylanan ziraat mühendisi, veteriner hekim,ziraat teknisyeni ve veteriner sağlık teknisyenlerine,

Bu alanlar ıslah etmek koşulu ile 25 yıla kadar kiralanabilir. Ancak kiralama durumu  her 5 yılda bir yeniden değerlendirilir.

b) Komisyon, kayıtlarda mera, yaylak ve kışlak olarak görülen alanlar ile umuma ait çayır ve otlak  olarak görülen, ancak ıslah etmek koşulu ile mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılacak yerleri, öncelikli olarak hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenler ile gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden birden fazla başvuru olması halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale ve uygun görülecek proje ile yirmibeş yıla kadar kiralayabilir.

c) Mera,yaylak ve kışlakların kiralanmasına ilşkin esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak tip sözleşme esaslarına göre yapılır.

Islah projesi kapsamında yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı ve tahmini giderler sözleşmede özel hükümler bölümünde yer alır. Kiralana alan, üzerinde bulunan bina,koruyucu çit,duvar ve buna benzer tesislerin fiili durumları hazırlanan bir tutanakla kiralayana Komisyonca teslim edilir. Kira artışları, ot verimleri ve Devlet İstatislik Enstitüsünün Tarım Sektörü için belirlediği yıllık toptan eşya artış oranının üçte ikisi esas alınarak Komisyonca her yıl belirlenir.

d) Kiralama ücreti her yıl en geç otlatma mevsimine başlamadan peşin olarak fon hesabına yatırılır. Ancak ıslah faaliyetinde bulunanlardan, yaptıkları masraflar çıktıktan sonra kalan miktar tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. Yaptıkları masrafın miktarı aynı yılın kiralama ücretini geçtiği takdirde, kiralama ücretinin yapılan masrafları karşılama süresine kadar kira ücreti tahsil edilmez.

e) Bu alanları kiralayanlar, komisyonlarca belirlenen ıslah, amenajman planları ve otlatma planlarına uymakla yükümlüdürler. Komisyonlar, yükümlülüklerine uymayanlar hakkında Kanunun ilgili maddelerini uygulamakla görevli ve yükümlüdürler.

Köy veya belediyede oturarak mera, yaylak ve kışlaklardan otlatma hakkına sahip olan çiftçiler veya çiftçi aileleri bu hakkını başka birine devredemez. Ancak Komisyon bu hakları, başka bir çiftçi ailesi veya çiftçilere bedeli karşılığı devredebilir.

Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedeli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

 Mera, Yaylak ve Kışlakların Kiralanması

MADDE 8- (1) Teknik ekiplerde görev alan ziraat mühendisleri ve Bakanlıkça belirlenmiş üniversite veya araştırma enstitülerinde görevli proje koordinatöründen oluşan en az üç kişilik Teknik Heyet marifetiyle, Yönetmeliğin 7/a maddesi kapsamında ihtiyaç fazlası olduğu, 7/b maddesi kapsamında ıslah etmek koşuluyla mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılabilecek vasıfta olduğu tespit edilen yerler, Komisyon tarafından ilan edilir.

İlan edilen alanlarda, kiralama talebinde bulunan istekliler; kiralamak istedikleri yer için komisyona başvurur.

Göçerler; ilan edilen alanlarda, otlatma mevsimi başlamadan altmış gün önce, kiralamak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayısını belirten dilekçe, dilekçe ekinde yer alan nüfus cüzdan fotokopisi, kendisi ve yanında çalışanlar hakkında sabıka kaydı ve hayvancılık iştigal belgesi ile birlikte komisyona başvurur.

(2) Kiralamalarda öncelik hakkına sahip olarak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı tarihte o köy veya belediyede en az 6 aydan beri ikamet ediyor olmaları ve işletme belgesi sahibi olması gerekir.

(3) Otlatma mevsimi, her İlin Mera Komisyonu tarafından belirlenerek önceden ilan edilir.

(4) Komisyon; kiralama talebinde bulunulmakla birlikte, ihtiyaç fazlası olan mera, yaylak ve kışlakları veya ıslah yapılmadan mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılmayacak yerleri tespit etmek amacıyla, 1 inci fıkrada belirtilen Teknik Heyete “inceleme raporu” hazırlatmak üzere, alan, ada, parsel, köy, belde veya belediye bazlı görevlendirme yapar.

(5) Teknik Heyet hazırlayacağı İnceleme Raporunda; etüt edilen mera, yaylak ve kışlakların halihazır mevcut durumu, ıslaha ihtiyaç duyulmadan mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılamayacak yerler için hangi ıslah yöntemi kullanılması gerektiği, incelemeye alınan alanın bulunduğu İl, İlçe, köy, belde, ada, parsel ve bölüm numaraları, alanı (da.), tapuda yer alan vasfı bilgileri yer almalıdır.

(6) Teknik Heyet; inceleme raporunu, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve/veya kiralama talebine göre hazırlayarak, gerek talep, gerekse de arazi etüdü ile ilgili kesin görüşünü de belirtmek suretiyle raporu imzalar ve Mera Komisyonuna üst yazı ekinde teslim eder.

(7) Komisyon, Teknik Heyetin hazırladığı İnceleme Raporunda belirtilen hususları inceleyip-değerlendirerek, bahse konu alanın, Yönetmeliğin 7/a maddesi kapsamında mı, yoksa 7/b maddesi kapsamında mı kiraya verileceği konusunda kamu yararını da gözetmek suretiyle kararını verir.

(8) Komisyon, kararını verirken, ıslaha ihtiyaç duymadan mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılacak yerlerin, Yönetmeliğin 7/b maddesi kapsamında kiraya verilmemesi gerektiği hususuna dikkat eder. Yine, komisyon yapılacak kiralamalarda, Yönetmeliğin 7/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken mera, yaylak ve kışlakların, 7/b maddesi kapsamında değerlendirilmemesi koşulunu gözeterek kararını verir.

Kiralanacak Merada Alanda Kurulacak Tesisler

Kiralanacak Alanda Kurulacak Tesisler

MADDE 10- (1) Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulması durumunda; (2) Bu alana, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ahır, ağıl, kaba ve kesif yem depo ve siloları, yem hazırlama üniteleri, sağım ünitesi, silaj ve gübre çukurları, alet ve ekipman deposu, su deposu ile bakıcı evi (hmax=6,50 mt) gibi birincil üretimde ihtiyaç duyulan ve projede yer alan zorunlu tesisler kurulabilir. Kiralanacak alanda entegre ve endüstriyel tesisler kurulamaz. (3) Kiralanan mera, yaylak ve kışlaklar üzerine kurulacak tesis ve yapıların yerleri bu alanın kullanım bütünlüğü, bitki örtüsü, topografyası, konumu, taban suyu seviyesi, ulaşım durumu, alanın büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir. (4) Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu alanda kurmak istediği tesisler için SMM ve BTB belgeli Ziraat Mühendisine hazırlattığı projeyi Komisyona sunar. (5) Tesisler bir arada olacak şekilde planlanacak toplam tesis alanı kiralanan alanın % 1 inden fazla olmayacaktır. (6) Komisyonca projenin uygun bulunması halinde kira sözleşme süresi sonunda bu alanın tekrar mera vasfına getirilmesi amacıyla, Komisyonca belirlenecek teminata esas olmak üzere kiracı mera geri dönüşüm projesini Komisyona sunar. (7) Kiracı tarafından teminatın yatırılması veya banka teminat mektubu verilmesi ile bu tesislerin kurulması ve kullanılmasına ilişkin sözleşme hazırlanır ve imzalanır. (8) Kiracı hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu tesislerin kurulması için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan almakla yükümlüdür. (9) Kiralanan alan üzerinde kamu yatırımı yapılmasının zaruri olduğu hallerde, Komisyon tarafından zaruret durumuna göre kira sözleşmesi yeniden değerlendirilir.

(10) Mera Islah ve Geri Dönüşüm Projeleri Mera Islah ve Amenajman eğitimi almış SMM ve BTB belgeli Ziraat Mühendislerince hazırlanacaktır.

(11) Yapılacak olan tesisler için 26.04.2009 tarih ve 27221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin Ek:RG -1/2/2012-28191 maddesi dikkate alınır.

Beraber Çalışalım

İletişim sayfasından başvurabilir yada arayabilrsiniz.

bottom of page